Abstract

Throughout the history, the transportation of goods and related logistics have played an important role in human development and existence. This pertains to numerous interlinked processes, whose management is often linked to social system, international linkages, development of industry, market and market specifics. In modern times, the management of these processes is increasingly bound to globalization of production and market, moving of production to countries with cheaper labour force, environmental protection. The present Slovenian economy depends to a large extent on economies and corporate relations of the European Union and the world. Such inter-connectedness demands frequent transportation of semi-finished and finished goods. By providing timely delivery of goods, transportation consequently enables inter-organizational linkages and individual production, economic, market and other processes. Organizational and inter-organizational management of transport logistics demands profound understanding of transport flows, freight forwarding expertise and knowledge of transport, tax, environmental and other related regulations. Adequate knowledge and mastering of cultural, linguistic, national and other differences is important as well. The presented analysis and evaluation form the basis of the construction of inter-organizational model of logistics management in Slovenia. Skozi zgodovino je prevoz blaga in s tem v povezavi z logistiko igral pomembno vlogo v človeškem razvoju in obstoju. To se nanaša na številne medsebojno povezane procese, katerih upravljanje je pogosto povezano z družbenim sistemom, mednarodnimi povezavami, razvoju industrije, trga in specifike le tega. V sodobnem času, je obvladovanje teh procesov vse bolj vezano na globalizacijo proizvodnje in trga, ki se giblje od proizvodnje v države s cenejšo delovno silo z okoljskim protekcionizmom. Slovensko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od gospodarstva in korporativnih odnosov v Evropski uniji in svetu. Takšna medsebojna povezanost zahteva pogoste prevoze polizdelkov in končnih izdelkov. Z zagotavljanjem pravočasne dostave blaga, transport posledično omogoča medorganizacijske povezave in individualno proizvodnjo, gospodarstva, trga in druge postopke. Organizacijsko in medorganizacijsko upravljanje logistike zahteva globoko razumevanje prometnih tokov, špedicijo in strokovnega znanja o prometu, davkih, okoljskih in drugih povezanih predpisov. Ustrezno znanje in obvladovanje kulturnih, jezikovnih, nacionalnih in drugih razlik, je ravno tako pomembno. Predstavljena analiza in ocena je osnova za gradnjo medorganizacijskega modela logističnega upravljanja v Sloveniji.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66019&lang=slv,
https://hrcak.srce.hr/file/207776,
https://hrcak.srce.hr/140924,
https://trid.trb.org/view.aspx?id=1352283,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2060143280
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112061&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112060&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512660541?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://hrcak.srce.hr/file/207776
http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v27i1.1320
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2015

Volume 2015, 2015
DOI: 10.7307/ptt.v27i1.1320
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?