Abstract

The current airspace configuration is fragmented, defined by national airspaces according political borders that affects directly to the environment, aircraft and air navigation service costs. The future airspace of Europe is addressing new challenges to support the increase of the air traffic in a new airspace configuration. The free route airspace (FRA) is a new concept to restructure the sectors and airways that gives more flexibility to airspace users to create better and more efficient routes. In Free Route areas users may plan a route between a defined entry point and a defined exit point without reference to ATS network, always subject to air traffic control. This project aims to study the benefits of free route areas in two scenarios. One existing and a created one. The first scenario studies the advantages in the North European Free Route area which were implemented since 2015. The second scenario studies the impact of a free route airspace in a large scale. This project uses the NEST tool, from Eurocontrol, to simulate the traffic with and without FRA. Also, will be addressed future prognosis to support the long-term evaluation of the FRA concept. The structure of this project starts with a brief theory review of the Free Route Airspace concept and the first scenario evaluated. Then this project includes all the design steps and evaluation process in order to obtain the metrics evaluated. Finally, results of NEFRA and EUROFRA are presented. In general, the results of this project show that airspace users are greatly benefited from the implementation of Free Route Areas. Airlines can save money and fuel travelling shorter distance while safety is maintained. Also, environment is benefited in terms of greenhouse emissions. With the implementation of EUROFRA, approximately 5 thousand tons of CO2 can be saved per day.

La configuració actual del espai aeri està fragmentada, definida pels espais aeris nacionals segons les fronteres polítiques que afecten directament el medi ambient, els avions i els costos de la navegació aèria. L’espai aeri del futur a Europa ha de fer front als nous reptes per donar suport a l’augment del trànsit aeri en una nova configuració d’espai aeri. L’espai aeri Free Route (FRA) és un nou concepte per reestructurar els sectors i les aerovies que dóna més flexibilitat als usuaris de l’espai aeri per crear rutes millors i més eficients. A l’espai aeri Free Route, els usuaris poden planificar una ruta entre un punt d’entrada definit i un punt de sortida definit sense utilitzar la xarxa ATS, sempre subjecte al control de trànsit aeri. Aquest projecte té com a objectiu estudiar els beneficis de les àrees Free Route en dos escenaris. Un existent i un creat. El primer escenari estudia els avantatges de les àrees Free Rote del nord d'Europa que porten actius desde 2015. El segon escenari estudia l'impacte d'un espai aeri Free Route a gran escala. Aquest projecte utilitza l’eina NEST, d’Eurocontrol, per simular el trànsit amb i sense FRA. A més, es tractarà el pronòstic futur per donar suport a l’avaluació a llarg termini del concepte de FRA. L’estructura d’aquest projecte s’inicia amb una breu revisió teòrica del concepte d’espai aeri Free Route i del primer escenari avaluat. A continuació, aquest projecte inclou tots els passos de disseny i el procés d’avaluació per obtenir els paràmetres avaluats. Finalment, es presenten els resultats de NEFRA i EUROFRA. En general, els resultats d'aquest projecte mostren que els usuaris de l’espai aeri es beneficien enormement de la implementació d’àrees Free Route. Les companyies aèries poden estalviar diners i combustible viatjant menys distància mentre es manté la seguretat. A més, el medi ambient es beneficia en termes reducció d'emissions d’efecte hivernacle. Amb la implantació de l’EUROFRA, es poden estalviar aproximadament 5 mil tones de CO2 al dia.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2019

Volume 2019, 2019
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?