(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Abstract ==
 
== Abstract ==
  
<p style="margin-left: -2cm;">El sistema de Pensiones aplicable en un pa&iacute;s parteix del replantejament del seu Model de l&rsquo;Estat de Benestar. El model d&rsquo;Estat de Benestar&nbsp; d&rsquo;austeritat aplicat actualment a Espanya, a partir del 2010, va representar un gir radical que comportava una modificaci&oacute; del pacte social firmat l&rsquo;any 1978.</p>
+
<p>El sistema de Pensiones aplicable en un pa&iacute;s parteix del replantejament del seu Model de l&rsquo;Estat de Benestar. El model d&rsquo;Estat de Benestar&nbsp; d&rsquo;austeritat aplicat actualment a Espanya, a partir del 2010, va representar un gir radical que comportava una modificaci&oacute; del pacte social firmat l&rsquo;any 1978.</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">La recerca d&rsquo;un Nou Model de Sistema de Pensions requereix tenir en compte aquestes q&uuml;estions:</p>
+
<p>La recerca d&rsquo;un Nou Model de Sistema de Pensions requereix tenir en compte aquestes q&uuml;estions:</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">a) La majoria d&rsquo;estudis realitzats sobre el futur de les pensions han estat</p>
+
<p>a) La majoria d&rsquo;estudis realitzats sobre el futur de les pensions han estat</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">b&agrave;sicament orientats per confirmar o negar la major o menor sufici&egrave;ncia de les pensions a mitj&aacute; i llarg termini, despr&eacute;s de valorar les corresponents variables estructurals (Demografia) i conjunturals (par&agrave;metres econ&ograve;mics). No s&rsquo;ha considerat pol&iacute;ticament convenient la necessitat d&rsquo;aplicar un Nou Model per garantir la seva sostenibilitat.</p>
+
<p>b&agrave;sicament orientats per confirmar o negar la major o menor sufici&egrave;ncia de les pensions a mitj&aacute; i llarg termini, despr&eacute;s de valorar les corresponents variables estructurals (Demografia) i conjunturals (par&agrave;metres econ&ograve;mics). No s&rsquo;ha considerat pol&iacute;ticament convenient la necessitat d&rsquo;aplicar un Nou Model per garantir la seva sostenibilitat.</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">&nbsp;b) El nou Model de Pensions, on han de computar-se tant les Pensions contributives com les no contributives, l&rsquo;obtindrem comparant models eficients vigents a altres nacions i analitzant propostes de rellevants experts.</p>
+
<p>&nbsp;b) El nou Model de Pensions, on han de computar-se tant les Pensions contributives com les no contributives, l&rsquo;obtindrem comparant models eficients vigents a altres nacions i analitzant propostes de rellevants experts.</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">c) La total aplicaci&oacute; del Nou Model escollit haguera d&rsquo;instaurar-se&nbsp; transcorregut un per&iacute;ode transitori d&rsquo;aproximadament 10 anys, com ha fet recentment Su&egrave;cia.</p>
+
<p>c) La total aplicaci&oacute; del Nou Model escollit haguera d&rsquo;instaurar-se&nbsp; transcorregut un per&iacute;ode transitori d&rsquo;aproximadament 10 anys, com ha fet recentment Su&egrave;cia.</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">d) A curt termini s&rsquo;ha de continuar aplicant l&rsquo;auster Sistema vigent&nbsp; reglat per la Llei 27/2011.</p>
+
<p>d) A curt termini s&rsquo;ha de continuar aplicant l&rsquo;auster Sistema vigent&nbsp; reglat per la Llei 27/2011.</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">e) A mitj&agrave; termini podrien&nbsp; aplicar-se algunes reformes no estructurals per millorar les manifestes injust&iacute;cies del Sistema assumides majorit&agrave;riament com la discriminaci&oacute; del R&egrave;gim d&rsquo;Aut&ograve;noms i d&rsquo;altres, respecte al R&egrave;gim General i especialment enfront del R&egrave;gim de determinats funcionaris p&uacute;blics.</p>
+
<p>e) A mitj&agrave; termini podrien&nbsp; aplicar-se algunes reformes no estructurals per millorar les manifestes injust&iacute;cies del Sistema assumides majorit&agrave;riament com la discriminaci&oacute; del R&egrave;gim d&rsquo;Aut&ograve;noms i d&rsquo;altres, respecte al R&egrave;gim General i especialment enfront del R&egrave;gim de determinats funcionaris p&uacute;blics.</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">f) Disposar d&rsquo;un organisme que pogu&eacute;s actuar independentment i amb visi&oacute; a llarg termini (ali&eacute; als vaiv&eacute;ns cortoplacistes).</p>
+
<p>f) Disposar d&rsquo;un organisme que pogu&eacute;s actuar independentment i amb visi&oacute; a llarg termini (ali&eacute; als vaiv&eacute;ns cortoplacistes).</p>
  
<p style="margin-left: -2cm;">g)Fer viable l&rsquo;aplicaci&oacute; de bonificacions fiscals pels estalvis a llarg termini, on els instruments recaptadors de l&rsquo;estalvi tinguin caracter&iacute;stiques propies vinculades al pa&iacute;s (Deute P&uacute;blica pa&iacute;s, Infraestructures, Innovaci&oacute;&hellip;) aix&iacute; com criteris d&rsquo;Inversi&oacute; Socialment Responsable.</p>
+
<p>g)Fer viable l&rsquo;aplicaci&oacute; de bonificacions fiscals pels estalvis a llarg termini, on els instruments recaptadors de l&rsquo;estalvi tinguin caracter&iacute;stiques propies vinculades al pa&iacute;s (Deute P&uacute;blica pa&iacute;s, Infraestructures, Innovaci&oacute;&hellip;) aix&iacute; com criteris d&rsquo;Inversi&oacute; Socialment Responsable.</p>

Latest revision as of 10:28, 12 December 2017

Abstract

El sistema de Pensiones aplicable en un país parteix del replantejament del seu Model de l’Estat de Benestar. El model d’Estat de Benestar  d’austeritat aplicat actualment a Espanya, a partir del 2010, va representar un gir radical que comportava una modificació del pacte social firmat l’any 1978.

La recerca d’un Nou Model de Sistema de Pensions requereix tenir en compte aquestes qüestions:

a) La majoria d’estudis realitzats sobre el futur de les pensions han estat

bàsicament orientats per confirmar o negar la major o menor suficiència de les pensions a mitjá i llarg termini, després de valorar les corresponents variables estructurals (Demografia) i conjunturals (paràmetres econòmics). No s’ha considerat políticament convenient la necessitat d’aplicar un Nou Model per garantir la seva sostenibilitat.

 b) El nou Model de Pensions, on han de computar-se tant les Pensions contributives com les no contributives, l’obtindrem comparant models eficients vigents a altres nacions i analitzant propostes de rellevants experts.

c) La total aplicació del Nou Model escollit haguera d’instaurar-se  transcorregut un període transitori d’aproximadament 10 anys, com ha fet recentment Suècia.

d) A curt termini s’ha de continuar aplicant l’auster Sistema vigent  reglat per la Llei 27/2011.

e) A mitjà termini podrien  aplicar-se algunes reformes no estructurals per millorar les manifestes injustícies del Sistema assumides majoritàriament com la discriminació del Règim d’Autònoms i d’altres, respecte al Règim General i especialment enfront del Règim de determinats funcionaris públics.

f) Disposar d’un organisme que pogués actuar independentment i amb visió a llarg termini (alié als vaivéns cortoplacistes).

g)Fer viable l’aplicació de bonificacions fiscals pels estalvis a llarg termini, on els instruments recaptadors de l’estalvi tinguin característiques propies vinculades al país (Deute Pública país, Infraestructures, Innovació…) així com criteris d’Inversió Socialment Responsable.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 02/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

4

Views 10
Recommendations 2

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?