Abstract

Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, g?ównie polskich i ukrai?skich uczonych, w zakresie uwarunkowa? procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsi?biorstw oraz jej wp?ywu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wk?ad w zakresie [...]