Abstract

La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial de la taxa d’atur i la incidència especialment greu en determinats col·lectius ha reobert [...]

Abstract

En aquesta aportació es proposa la següent hipòtesi:

La necessitat d’innovar en el sistema educatiu de Catalunya per poder-se adaptar als nous moments que planteja la societat actual.

S’aportarà una anàlisi de la [...]

Abstract

3er Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya
Per a l’eix temàtic cinquè. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes

Montse Álvarez, Fundación CYD i Universitat de Barcelona

En aquesta contribució [...]

Abstract

Som en una fase expansiva del mercat de treball i al bell mig de la recuperació de llocs de treball que havíem arribat a tenir. Recuperació que es constata, tant en la reducció del nombre de persones aturades registrades i les que no, com també [...]

Abstract

En aquesta ponència es presenta, en primer lloc, les dades bàsiques de la formació universitària a Catalunya, atenent especialment als titulats i les seves característiques. En segon lloc, s’analitzen els treballs més recents i significatius, [...]

Abstract

Som en una fase expansiva del mercat de treball en un context de recuperació econòmica. No obstant, hi ha un desajust entre la recuperació objectivada i la recuperació percebuda per les persones treballadores, especialment en relació a la qualitat [...]