Abstract

This paper deals with a very specific problem: the Ribagorzan participles in -áu, -éu, -íu, which had so far been interpreted as castilianisms. It suggests that they could be genuine forms resulting from the vowelization of voiced dental consonants from Latin -D-, which has been [...]

Abstract

Després de fer un repàs a les obres que s’han ocupat del tema, s’intenta, a partir de la toponímia conservada en la documentació i dels noms de lloc subsistents, classificar els fenòmens fonètics que semblen caracteritzar el parlar romànic anterior a la conquista catalana [...]