Abstract

La Comissió Europea, en el Llibre Blanc sobre l’Esport, centra la seva atenció en quatre
aspectes: el paper de l’esport a la societat, la dimensió econòmica de l’esport, l’organització de
l’esport i la cooperació [...]

Abstract

En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econòmic de l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns i serveis esportius a Catalunya, destacant prèviament què s’entén per sector [...]